Učitelství historie pro střední školy

Základní informace 

Magisterské prezenční studium učitelství historie pro střední školy je studium čtyř semestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných fakult a univerzit. Může následovat až po úspěšném ukončení bakalářského studia a po splnění vstupních podmínek.

Studium se uskutečňuje buď podle jednooborového studijního plánu, nebo ve formě studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium kombinuje studijní plán pro studium hlavní s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu.

Magisterské studium učitelství historie pro střední školy nelze studovat kombinovaně.

Studium programu Učitelství historie pro střední školy má výrazně praktické zaměření. Součástí studia je povinná pedagogická praxe. Praktická výuka probíhá na středních školách nebo v některé paměťové instituci jako jsou například muzea nebo galerie. 

Státní magisterská zkouška se skládá ze tří částí: 1. obhajoba magisterské diplomové práce (v jednooborovém a hlavním studiu); 2. zkouška z oborově-předmětové složky studia a oborové didaktiky dějepisu (ověřuje znalost dějin českých zemí, Československa, České republiky a obecných dějin a jejich vzájemných souvislostí; didaktika dějepisu pak prověřuje schopnost uchazeče aplikovat oborové znalosti do pedagogického procesu v různých formách výuky); 3. písemná zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky (zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika).

Součástí státní zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce. Magisterská diplomová práce dokládá schopnosti absolventů studia učitelství historie uplatnit nejen odborné, ale i pedagogické, psychologické či didaktické znalosti. Témata se mohou vázat na širší spektrum témat souvisejících s pedagogickou teorií a praxí. Obecným cílem práce by mělo být provázání oborových a pedagogických znalostí, jejich teoretická reflexe a případná aplikace do praxe.

Předměty pedagogicko-psychologického základu jsou realizovány společně pro celou fakultu. Výuku zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU a Psychologický ústav FF MU. 

Jednooborové studium

V rámci jednooborového studia je nutné splnit předměty pedagogicko-psychologického základu (24 kr.), semináře k diplomové práci (16 kr.), povinné oborové předměty včetně praxe (68 kr.) a povinně-volitelné předměty dle oborného zájmu (12 kr.).

Aktuální registrační šabblona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Sdružené studium

Obsahem státní magisterské zkoušky ve vedlejším studiu je zkouška z oborově-předmětové složky studia a oborové didaktiky dějepisu (ověřuje znalost dějin českých zemí, Československa, České republiky a obecných dějin od středověku po současnost a jejich vzájemných souvislostí; didaktika dějepisu pak prověřuje schopnost uchazeče aplikovat oborové znalosti do pedagogického procesu v různých formách výuky).

Součástí státní zkoušky v hlavním studijním plánu je obhajoba magisterské diplomové práce.

Hlavní studijní plán

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Vedlejší studijní plán

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Pedagogické praxe

Povinnou součástí studia je pedagogická praxe. Studenti se seznámí s prostředím školy a činnostmi, které souvisí s profesí učitele. Povinná praxe je nastavena na tři semestry - 2., 3., a 4. semestr magisterského studia. Výkon pedagogické praxe je povinné zajistit u manažerky praxí Mgr. Jany Formanové. Podrobné informace se studenti dozví na webu Pedagogické praxe. 

Magisterská diplomová práce

Zadání magisterské diplomové práce je třeba stanovit při registraci prvního diplomového semináře, tedy zpravidla na počátku třetího semestru studia. Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů.

Diplomová práce má nejméně 140 000 znaků. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení typu práce (magisterská diplomová), jméno autora, vedoucího práce a rok zpracování Dále je závaznou součástí prohlášení o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Hotovou diplomovou práci student odevzdává do 15. prosince 2023 (pro obhajoby v lednovém termínu), do 1. května 2024 (pro obhajoby v červnovém termínu) a do 9. června 2024 (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru). Studenti k uvedeným datům zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MUNI.

Státní závěrečná zkouška

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu, a to do 15. prosince 2023 pro lednový termín zkoušek, 1. května 2024 pro červnový termín zkoušek a do 9. června 2024 pro zářijový termín zkoušek.

Okruhy k SZZ didaktická část Literatura k didaktické části Okruhy k SZZ vedlejší studium

Studium učitelství v aktualitách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info