Doktorské studium

Základní informace

Doktorské studium je jednoznačně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů, jejichž završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickým a metodologickým postulátům moderního historického myšlení.

Doktorské prezenční studium historie je osmisemestrové a je zakončeno státní doktorskou zkouškou. Je určeno pro absolventy magisterského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných fakult a univerzit. Může následovat až po úspěšném ukončení magisterského studia a po splnění vstupních podmínek.

Studium se uskutečňuje podle předem schváleného studijního plánu se specializací na téma disertačního projektu.

Studenti jsou v doktorském studiu vedeni k samostatné práci, která se musí promítat jak do vlastní doktorské práce, tak do aktivního zapojení se do oborových aktivit (publikace, aktivní účast na konferencích a vědecko-výzkumných projektech).

Více informací ohledně přihlášek k doktorskému studiu na stránkách Filozofické fakulty MUNI.

Oborová rada

Jedná se o nejméně pětičlenný orgán, v němž nejméně třetina členů nejsou členy akademické obce fakulty (zúčastněných fakult), alespoň jedna osoba není členem akademické obce Masarykovy univerzity a všichni členové jsou habilitováni. Oborová rada schvaluje ISP jednotlivých studentů, navrhuje školitele a konzultanty, navrhuje složení zkušebních komisí pro přijímací a státní závěrečné zkoušky a usnáší se na ročním hodnocení ISP (A - plní plán, B - neplní některé části plánu, C - neplní plán), na nějž je u prezenčních studentů vázáno doktorandské stipendium. V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia. Oborová rada schvaluje individuální studijní plán.

Více o oborové radě a její složení

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2023.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince 2023.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.

Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. 2023. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Při přijímací zkoušce uchazeči předloží vlastní diplomovou práci k nahlédnutí.

Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení:

Hranice úspěšnosti: 40 bodů (max. počet bodů 100).

Profil studijního programu

Doktorský studijní program Historie nabízí komplexní vědeckou přípravu odborníků, kteří budou schopni chápat a interpretovat historické souvislosti v jejich totalitě, jak na úrovni zemské, národní nebo státní, tak v širším středoevropském, případně globálním kontextu. Doktorský studijní program klade důraz na odbornou a metodologickou přípravu, internacionalizaci a profesionalizaci. Plnění doktorského projektu je pravidelně prověřováno oborovou radou. Současně je zachována unikátní vazba mezi studentem/doktorandem a jeho školitelem.

Doktorské studium je orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů. Jeho završením je disertační práce jako samostatný badatelský výkon, který je založen nejen na originálním zpracování vybraného tématu, ale odpovídá rovněž adekvátním teoretickém a metodologickém postulátům moderního historického myšlení.

Doktorské studium je rozvrženo do osmi semestrů. Po čtvrtém semestru student předkládá k posouzení zpřesněnou bibliografii, úvod a metodologickou kapitolu. V průběhu doktorského studia doktorand musí složit dvě zkoušky z odborné němčiny. V první musí prokázat porozumění odbornému textu se vztahem k řešenému tématu svého doktorského projektu, ve druhém schopnost prezentovat v němčině získané poznatky.

Doktorské studium vtahuje studenty do řešení grantových projektů, čímž studium provazuje s moderními směry vědeckého poznání. Zároveň doktorské studium vytváří předpoklady pro přirozenou generační obměnu školícího pracoviště. Pevnou součástí doktorského kurikula je rovněž zahraniční studijní pobyt v doporučené délce nejméně jednoho měsíce, ideálně však jednoho semestru.

Studijní povinnosti a plán studia

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže.

Obhajoba koncepce disertační práce musí být splněna v průběhu 4. semestru. Publikační činnost se sestává z minimálně dvou článků v recenzovaných, pokud možno zahraničních časopisech a tvoří 10 % pracovní zátěže. Vítané je příprava úvodní studie, jež by předcházela samotnému výzkumu k disertační práci.

Doktorand se může podílet i na pedagogické činnosti v rámci ústavu, např. na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 60 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).

Student doktorského prezenčního studia musí absolvovat v min. délce jednoho měsíce, ideálně jednoho semestru, zahraniční stáž. Doktorand se taktéž aktivně účastní konferencí a dalších odborných seminářů a workshopů, které musí v rámci studia dokládat. Účast je povinná na nejméně třech domácích a jedné mezinárodní konferenci.

Plán studia zde.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Praxe

Průběh doktorského studia lze doplnit praxí, která má charakter konzultací a získávání zkušenosti v prostředí vědecko-výzkumných institucí. K rozvíjení znalostí a dovedností dochází jednak v rámci zahraničních studijních pobytů, jednak v domácím prostředí, na půdě spolupracujících institucí.

Ukončení doktorského studia

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, která má formu ústní zkoušky. Státní doktorská zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Smyslem ústní zkoušky je prokázat schopnost doktoranda orientovat se v dějinných souvislostech, klást si otázky a odpovídat na dobově aktuální společenské výzvy.

Ústní část státní doktorské zkoušky je založena na dialogu doktoranda se zkušební komisí. V rámci ústní zkoušky doktorand odpoví na položené otázky, které budou klást důraz na metodologii moderní historické práce, možnosti moderního historického myšlení, perspektivy poznání a významu historických věd pro společnost.

Součástí státní zkoušky v hlavním studijním plánu je obhajoba disertační práce. V disertační práci student předkládá výsledky výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně výsledků již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti.

Práce musí být k obhajobě předložena v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.

Disertační projekty

Disertační projekty úspěšně obhájené od roku 2016 a aktuální projekty akademického roku 2021/2022.

Disertační projekty

Zahraniční stáže - nabídka stipendia Monumenta Germania Historica

Monumenta Germaniae Historica nabízí od roku 2022 doktorandům historických oborů zastoupených na Masarykově univerzitě měsíční stipendium, které lze využít ke studiu v mnichovských knihovnách a archivech.

Přiznání stipendia je podmíněno motivačním dopisem, který by měl obsahovat anotaci doktorského projektu. K žádosti je nutno dále přiložit strukturovaný životopis včetně seznamu publikační činnosti, vše v němčině, přípustná je rovněž angličtina.

Kontaktní adresa: prof. PhDr. Martin Wihoda (wihoda@phil.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info