Navazující magisterské studium

Základní informace 

Magisterské prezenční studium historie je studium čtyř semestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných fakult a univerzit. Může následovat až po úspěšném ukončení bakalářského studia a po splnění vstupních podmínek.

Studium se uskutečňuje buď podle studijního plánu se specializací, nebo ve formě studijního plánu pro sdružené studium.

Magisterské studium historie nelze studovat kombinovaně. 

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Posluchači si volí jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny. Studenti všech specializací mají povinnost splnit společný základ (40 kr.), semináře k diplomové práci (20 kr.) a specializační předměty (60 kr.). V rámci specializační části student musí splnit požadované povinné předměty (40 kr.) a povinně-volitelné předměty dle svého odborného zájmu (20 kr.). 

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou. Zkouška se skládá z obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní zkoušky, která ověřuje hlubší znalost obecných dějin a českých dějin v rámci dané specializace a schopnost studenta v širším kontextu objasnit jejich vzájemné souvislosti, dále zevrubnější orientaci v dějepisectví a osvojení základních zásad a metod historické práce. Student musí prokázat schopnost kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku.

Součástí státní zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce, jejíž téma je zvoleno v rámci dané specializace. Obhajoba diplomové práce ověřuje schopnost studenta prezentovat výsledky svého badatelského úsilí, reagovat v diskusi a věcně argumentovat na dané téma.

Dějiny středověku

Dějiny středověku jsou definovány jako jeden z hlavních magisterských studijních programů. Specializované, zpravidla na původním výzkumu založené přednášky a semináře kladou důraz na prohlubování znalostí metodologické i věcné povahy. Tematizovány jsou přitom mentální a hodnotové proměny středověké společnosti v zemském, národním a obecně širším středoevropském rámci. 

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde

Dějiny raného novověku

Studijní program Dějiny raného novověku nabízí možnost porozumění zásadním politickým, sociálním a kulturním procesům období 16. – 18. století, s důrazem na evropský prostor. Jednotlivé kurzy jsou zpravidla koncipovány jako kombinace přednášky a práce s prameny a s odbornou literaturou, což posluchačům umožňuje nejenom vyzkoušet si praktickou výzkumnou činnost, ale dobře pochopit následné interpretace historických fenoménů. Cílem je připravit studenty k vypracování metodologicky vynikající magisterské práce.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Moderní dějiny

Studium moderních a soudobých dějin poskytuje hlubší perspektivu jakož i rozšířené kompetence při analýze problémů současného světa. Výzkumně orientovaná magisterská specializace nabízí ucelený přehled o problémech a tématech „dlouhého“ 19. a „krátkého“ 20. století s důrazem na konkrétní pole ohraničená výzkumným zájmem a zkušeností jednotlivých vyučujících, a to ve věcné i metodologické rovině.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Církevní dějiny

Církevní dějiny představují systematické dějiny křesťanství v ekumenické perspektivě, a to nikoli z teologické, ale kulturně historické perspektivy. Jsou zaměřeny na středověké, raněnovověké a moderní události a procesy, které určily podobu vztahu církve a státu a formy vztahu náboženství a společnosti. Jednotlivé předměty představují jak teoretická východiska zkoumání náboženských fenoménů, tak konkrétní příklady osobností, vyznání, rituálů, symbolického jednání a institucionálních forem.

Aktuální registrační šablona na IS MUNI.

Studijní plán zde.

Sdružené studium

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou, která má formu ústní zkoušky. Ověřuje hlubší znalost obecných dějin a dějin českých zemí, Československa, České republiky od středověku po současnost a schopnost studenta v širším kontextu objasnit jejich vzájemné souvislosti, dále zevrubnější orientaci v dějepisectví a osvojení základních zásad a metod historické práce. Student musí prokázat schopnost kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku.

Součástí státní zkoušky v hlavním studijním plánu je obhajoba magisterské diplomové práce.

Hlavní studijní plán

Aktuální registrační šablona na IS MUNI.

Studijní plán zde.

Vedlejší studijní plán

Aktuální registrační šablona na IS MUNI.

Studijní plán zde.

Magisterská diplomová práce

Zadání magisterské diplomové práce je třeba stanovit při registraci prvního diplomového semináře, tedy zpravidla na počátku třetího semestru studia. Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů.

Diplomová práce má nejméně 140 000 znaků. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení typu práce (magisterská diplomová), jméno autora, vedoucího práce a rok zpracování Dále je závaznou součástí prohlášení o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Hotovou diplomovou práci student odevzdává do 15. prosince 2023 (pro obhajobu v lednovém termínu), do 1. května 2024 (pro obhajoby v červnovém termínu) a do 9. června 2023 (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru). Studenti k uvedeným datům zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MUNI.

Státní závěrečná zkouška

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu, a to do 15. prosince 2023 pro lednový termín zkoušek, do 1. května 2024 pro červnový termín zkoušek a do 9. června 2024 pro zářijový termín zkoušek. 

Okruhy k SZZ vedlejší studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info