Stáž studentů učitelství historie ve Vídni

Studenti druhého ročníku Učitelství historie pro střední školy vyjeli na jednodenní stáž do Vídně, kde se podívali na výuku dějepisu a společenských věd na vídeňském gymnáziu Am Augarten, a také jak funguje výuka didaktiky dějepisu na vídeňské univerzitě pro studenty bakalářského studia.

17. 12. 2023 Václav Kaška Roman Jaroš

Bez popisku

Ve středu 22. listopadu se ve Vídni uskutečnila jednodenní stáž studentů Učitelství historie pro střední školy. Dopoledne navštívili vybraní studenti tři hodiny dějepisu (se ZSV tvoří jeden vyučovací předmět) na Gymnasium am Augarten, po nichž diskutovali s učiteli i studenty. Každá hodina byla vedena jiným kantorem a jiným stylem výuky, což velice ocenili naši studenti.

Odpoledne se účastnili semináře didaktiky dějepisu na Universität Wien vedeného Mag. Bernhardem Trautweinem, který byl zároveň jedním z vyučujících na navštíveném gymnáziu. Výuka didaktiky byla vedena jiným způsobem, než ta u nás, jelikož zde si studenti během hodiny vyměňovali role žák-učitel. Poté spolu s ním a se studenty didaktiky debatovali o silných a slabých stránkách rakouského a českého školství.

Akce byla podpořena z projektu excelence Rozvoj studijního programu Učitelství historie pro střední školy a vedl ji dr. Václav Kaška.

„Díky různorodému programu jsme mohli nahlédnout do zákulisí vzdělávacího systému v sousedním Rakousku, a to jak na střední, tak vysoké škole.
Blíže jsme se mohli seznámit s organizací hodin dějepisu na Gymnasiu Am Augartem. Oproti českému pojetí středoškolské dějepisné výuky je více akcentován důraz na propojování historických témat s aktuálním společenským děním.
Na didaktickém dějepisném semináři jsme mohli pozorovat, jakým způsobem jsou na učitelskou roli připravováni mladší kolegové ve Vídní. Idea mikrovyučování je totožná, rozdílná je však její forma provedení, která je více zaměřena na individuální konzultaci metodiky s oborovým didaktikem než na samotnou simulaci praktického vyučování.
Studenti i vyučující byli velmi milí a ochotní. V přátelské atmosféře se pak nesla i závěrečná diskuze, při které jsme sdíleli naše vzájemné zkušenosti.
Celkově stáž hodnotím jako příjemnou a motivující zkušenost, která mi rozšířila obzory v pojímání učitelské profese.“

Hana Mužová Hana Mužová
Studentka programu Učitelství historie pro střední školy

„Neformální debata po výuce s dr. Trautweinem trvala překvapivě dlouho, asi 3 hodiny, za což jsme byli rádi, protože jsme se mohli do detailu pobavit o všem, co nás nejvíce zajímalo. Probírali jsme rozdíly mezi českým a rakouským školstvím. Zajímavé je, že se rakouští absolventi učitelských oborů dostávají již jako učitelé na školy, kde předtím působili během svých praxí. Tato situace také do jisté míry připomíná někdejší „umístěnky“ kvůli nízké flexibilitě při výběru povolání. Navíc, podobně jako v Maďarsku, i v Rakousku mohou být učitelé během svého působení kdykoli přemístěni do jiné školy v tomtéž územním celku. Rakousko je totiž federace spolkových zemí.“

Petr Čermák Petr Čermák
Student programu Učitelství historie pro střední školy

Další dojmy ze stáže studentů učitelství ve Vídni:

Pohled Filipa Versteega

„V rámci návštěvy Vídně nám bylo umožněno nahlédnout na didaktické, obsahové i praktické rozdílnosti, a to nejen v oblasti středního vzdělávání, tak i v prostředí univerzity, a díky debatě s Mag. Bernhardem Trautweinem jsme se dozvěděli mnohé o reáliích samotného vzdělávacího systému v rakouských zemích. Na závěr nechyběla i prohlídka centra Vídně s návštěvou vánočních trhů.
Do samotné Vídně jsme dorazily v ranních hodinách a hned jsme se vydaly pomocí hromadnou dopravou ke gymnáziu „Am Augarten”. Před začátkem prvního náslechu jsme měli možnost si prohlédnout budovu školy, která byla značně velká a obsahovala mnoho tříd, ve kterých bylo průměrně na 25 žáků. Tyto třídy jsou etnicky pestré, jelikož do tohoto gymnázia často přicházeli studenti s migračním původem.
Následovala návštěva 3 hodin náslechů, kdy jsme pozorovali jiné způsoby vyučování, práci se třídou či jiný obsah samotné látky. Co mne například zaujmulo ohledně didaktiky vyučování dějepisu, tak se značně liší od našeho klasického způsobu vyučování. Ve Vídni jsem si všiml, že na rozdíl od našeho prostředí, se zde postupuje tematicky nežli klasicky chronologicky. To konkrétně znamenalo například, že se probírala tematika vzdělávání a pracovalo se s obdobím Marie Terezie, avšak tato reálie se srovnávala s aktuálním stavem vzdělávacích systémů po světě. Tedy stručněji řečeno, model, který jsem mohl sledovat je značněji zaměřen na aktualizaci témat, která jsou probíraná, cvičí se historické, kritické i gramatické myšlení, při výuce se propojuje s různými obory, nejvíce asi se Základy společenských věd, Zeměpisem atd.
Po absolvování všech tří náslechů, částečné prohlídce školy a učitelských kabinetů (které mne tedy značně překvapily, co se prostoru pro učitele týká, jelikož tu byly značně stísněné podmínky), tak jsme se přesunuli k Vídeňské univerzitě, kde jsme se zúčastnili semináře pro aktuální studenty bakalářského studia učitelství historie. Pozorovali jsme jejich styl práce a prezentace jejich projektů. Na konci semináře zde byl prostor i k diskusi, kdy využili naši přítomnost, a i já osobně jsem se snažil podávat odpovědi ze svých dosavadních zkušeností na jejich různorodé dotazy. Po konci semináře jsme měli velice unikátní diskusi s Bernhardem Trautweinem, který tento seminář vedl. Osobně jsem se například dozvěděl o jiném způsobu vedení maturity, kdy se znovu nešlo chronologicky dle vývoje dějin, ale opět šlo o postup tematický. Překvapil mne i rozdílný přístup v rakouské vzdělávací politice, i to, jak samotná politika ovlivňuje vzdělávání v Rakousku. Po této diskusi jsme si ještě užili atmosféru předvánoční Vídně a plni zkušeností a zážitků jsme se dali na cestu domů do Brna.“

Filip Versteeg Filip Versteeg
Student programu Učitelství historie pro střední školy

Pohled Ondřeje Peška

„Na stáž do Vídně jsem se vzhledem ke svému zájmu poznat rakouské školství velmi těšil. Zajímalo mě, jak vypadá výuka, tak specifického předmětu jako je dějepis v Rakousku. Stáž byla o to zajímavější, když jsem zjistil, že se gymnázium, které se chystáme navštívit nachází v přistěhovalecké čtvrti a studenti pocházejí z různých zemí a odlišného kulturního prostředí. Žáci gymnázia byli k mému údivu velmi ukáznění a všichni se aktivně účastnili výuky. Výuka se od standardních hodin dějepisu v Česku velmi lišila. Dějepis byl provázán s občanskou naukou a vyučoval se spíše tematicky než chronologicky. Tento způsob výuky dějepisu a jeho propojení s občanskou naukou se mi velmi zamlouvá, vzhledem k tomu, že se již delší dobu zajímám o mezipředmětové vztahy a rád bych něco podobného aplikoval i do své výuky. První vyučovací hodina, kterou jsme navštívili byla pojata ze začátku spíše historicky. Žáci si zopakovali a osvojili historické pojmy a potom sepisovali na pracovní list, co se jim vybaví pod slovem „Bildung“. Druhá část hodiny se více vztahovala k současnosti a připomínala naši občanskou nauku.
Učitel Bernhard Trautwein, který nás celou školou prováděl, svou hodinu začal naopak jako občanskou nauku s pojmy ze současnosti. Hodinu uvedl diskusní otázkou „Was ist die Soziale Frage?“ Žáci následně pracovali s texty, které se více vztahovaly k historii. Třetí hodina, kterou jsme navštívili byla převážně historická a byla vedená v angličtině. Velmi obdivuji vyučujícího, který byl schopen improvizovat a rychle si připravit dané téma v cizím jazyce. Znalost odborné angličtiny u vyučujících mě příjemně překvapila. V Česku se s něčím takovým u většiny učitelů ještě bohužel nesetkáme.
Kromě gymnázia jsme v rámci stáže navštívili vídeňskou univerzitu a výuku budoucích učitelů dějepisu. Vyučující byl velmi přísný a snažil se studenty při zkoušení nachytat. Byl však zároveň velmi ochotný a důsledný. Zarazilo mě, že mají studenti v porovnání s námi poměrně málo hodin praxe. Následovala debata se studenty a posléze se samotným Bernhardem.
Stáž byla pro mě velmi přínosná. Dostal jsem možnost nahlédnout do rakouského školství a poznat výuku na specifickém „Gymnasium Am Augarten“. Dozvěděl jsem se mnoho nových metod, které bych chtěl později aplikovat ve své výuce.“

Ondřej Pešek Ondřej Pešek
Student programu Učitelství historie pro střední školy

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info