INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Historický ústav FF MU nabízí studium historie založené na kreditním systému rozložené do tří stupňů. Studium bakalářské s titulem Bc.; magisterské s titulem Mgr. a doktorské studium s titulem PhD.

Cílem bakalářského studia je seznámit a zorientovat posluchače v základních problémech a metodách výzkumu dějin od ranného středověku do 20. století. Osou studia je absolvování kurzů a souhrnných zkoušek ve čtyřech blocích: dějiny středověku, dějiny raného novověku, dějiny 19. století dějiny 20. století.

V bakalářském stupni zajišťuje katedra vedle klasického studia také studium kombinované, tedy studium dálkového charakteru.

Magisterské studium je koncipováno jako studium vyhovující užší specializaci jednotlivých posluchačů, zejména pokud jde o přípravu na zpracování a obhajobu magisterské diplomové práce.

Doktorské studium je určeno zájemcům o vysokou odbornou kvalifikaci, kteří se chtějí uplatnit jako odborníci na poli vědy a výzkumu, případně vysokého školství. Také zde je možnost volit mezi prezenční a kombinovanou formou studia. Obsahem studia je především práce na disertačních projektech posluchačů.

Vedle toho nabízí ústav také specializační studium učitelské určené především pro výchovu vysoce kvalifikovaných středoškolských pedagogů.

Obecně se snažíme poskytnout zázemí pro získání a postupné rozvíjení a prohlubování znalostí problémů českých i obecných dějin. Zvládnutí faktografické látky je úzce propojeno s přípravou pro samostatnou práci s literaturou a prameny a jejich interpretaci. Učitelské zázemí ústavu dává možnost rozvíjet tyto schopnosti v různých historických subdisciplínách a moderních směrech historického výzkumu. Posluchačům je tak umožněno modelování studia s ohledem na potřeby budoucí profesní orientace.

Historický ústav FFMU patří k nejlepším pracovištím v oboru v rámci celé České republiky. Dobré jméno pracoviště dokládají zejména četné výzkumné projekty, získané a vyřešené granty či pravidelná vysoká úspěšnost studentů v celostátních soutěžích nebo dlouhodobě vysoký počet zájemců o studium, a to jak ve srovnání s jinými obory, tak ve srovnání s jinými pracovišti v oboru samotném.

Profil uchazeče o studium

Studium historie je určeno zájemcům o dějiny a jejich výzkum a zájemcům o společenské vědy obecně. Svým širokým záběrem, který předpokládá absorbování a rozvíjení širší společenskovědní orientace je vhodné také jako druhý obor pro zájemce o specializovanější, nejen společenskovědní obory.

Profil absolventa

Úspěšní absolventi oboru historie se vedle odborné sféry historického výzkumu uplatňují v řadě profesních oblastí, především v pedagogické činnosti na středních, případně vysokých školách. Nezanedbatelné procento úspěšných absolventů se uplatňuje v muzejích, archivech, ale také ve státní správě v mediální sféře a v oblasti kultury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info