Bakalářské studium 

Základní informace

Bakalářské studium historie se na Filozofické fakultě MU realizuje v jednooborovém studijním plánu (jako prezenční i kombinované studium) nebo ve formě studijního plánu pro sdružené studium (studium prezenční).

Studenti bakalářského prezenčního studia historie jsou kromě oborových předmětů (kódy HIAb, HIB) povinni absolvovat předměty tzv. společného základu (v prezenčním studiu jeden předmět z Akademických předmětů FF MU nebo dva předměty v rámci univerzitní nabídky CORE předmětů, filozofii, světový jazyk a tělesnou výchovu; v kombinovaném studiu filozofii a světový jazyk).

Kromě zkoušky ze světového jazyka dle vlastního výběru musí studenti historie složit v rámci povinných předmětů zkoušku z němčiny. Pokud si němčinu zapíší jako světový jazyk (v rámci výuky Centra jazykového vzdělávání MU) a pokud složí zkoušku v rámci jiného studijního plánu, který ji rovněž předepisuje (např. archivnictví, etnologie), bude jim absolvovaná zkouška uznána i pro historii. Tito studenti a posluchači sdruženého studia historie – německý jazyk si zapíší místo němčiny adekvátní počet povinně volitelných kurzů (kódy HIB v celkové hodnotě 4 kreditů).

Studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, která ověřuje základní znalosti dějin českých zemí, Československa, České republiky a obecných dějin od raného středověku do současnosti, dále základní orientaci v dějepisectví a osvojení základů historické práce. Zkouška má prokázat faktografické znalosti, znalosti odborné literatury a základních metodologií oboru. Dále má prokázat schopnost studenta kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat a použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné diskusi.

Jednooborové studium

Posluchači, studující podle jednooborového studijního plánu, píší diplomovou práci, jejíž obhajoba je součástí státní bakalářské zkoušky. Předložení bakalářské diplomové práce má prokázat, že student je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určitý historický problém. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace dosažených výsledků.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Sdružené studium

Student si volí hlavní a vedlejší studijní plán. Oba plány jsou ukončeny státní závěrečnou zkouškou.

Hlavní studijní plán

Posluchači, studující podle hlavního studijního plánu, píší diplomovou práci z historie. Obhajoba diplomové práce je součástí státní bakalářské zkoušky. Předložení bakalářské diplomové práce má prokázat, že student je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určitý historický problém. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace dosažených výsledků.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Vedlejší studijní plán

Studenti vedlejšího studijního plánu Historie píší bakalářskou diplomovou práci v rámci svého hlavního studijního plánu.

Studenti za celé studium musí splnit 60 kreditů z předmětů HIAb.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Kombinované jednooborové studium

Výuka pro posluchače kombinovaného studia se koná v pátek dle časového rozvrhu zveřejněného před zahájením semestru. Je doplňována samostatnou prací posluchačů a individuálními konzultacemi s jednotlivými vyučujícími.

Posluchači kombinovaného studia píší diplomovou práci, jejíž obhajoba je součástí státní bakalářské zkoušky. Předložení bakalářské diplomové práce má prokázat, že student je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určitý historický problém. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace dosažených výsledků.

Aktuální registrační šablona v IS MUNI.

Studijní plán zde.

Bakalářská diplomová práce

Bakalářskou práci píší studenti jednooborové historie a hlavního studijního plánu.

Téma práce si studenti vybírají z navržených témat v IS MUNI nebo je volí po dohodě s některým z vyučujících zpravidla na počátku 5. semestru studia (tedy při zapsání prvního diplomového semináře). Bakalářská diplomová práce má minimální rozsah 70 000 znaků. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení jejího typu (bakalářská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování (vzor titulního listu viz webové stránky HÚ), dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát.

Hotovou diplomovou práci student odevzdá nejpozději v termínech do 15. prosince 2023 (pro obhajoby v lednovém termínu) a do 1. května 2024 (pro obhajoby v červnovém termínu). Studenti k uvedeným datům zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MUNI.

Odkaz na šablony bakalářské diplomové práce zde.

Státní závěrečná zkouška

K bakalářské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu, a to do 15. prosince 2023 pro lednový termín zkoušek a do 1. května 2024 pro červnový termín zkoušek. V září 2024 nebudou termíny pro bakalářskou zkoušku vypisovány!!!

OKRUHY K SZZ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info