Prezenční bakalářské studium jednooborové/dvouoborové

Základní údaje

Standardní doba trvání bakalářského prezenčního studia je 3 roky. Je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce nebo předložení a přijetí bakalářské oborové práce.

Studenti bakalářského prezenčního studia historie jsou kromě oborových předmětů (kódy HIA, HIB) povinni absolvovat předměty tzv. společného základu (tedy filozofii, tělesnou výchovu a světový jazyk). Kromě zkoušky ze světového jazyka dle vlastního výběru jsou studenti oboru historie povinni složit zkoušku z němčiny v rámci oborových předmětů.

Jednotlivé kursy bakalářského studijního programu si každý student může zapisovat zpravidla v jakémkoli sledu. Část kursů bude vypisována jak v podzimním, tak v jarním semestru každého školního roku. U těch kursů, před jejichž zapsáním je nutno absolvovat některé jiné kursy, je tato skutečnost uvedena v poznámkách aktuálního Studijního katalogu (např. kursům ze středověkých dějin, raněnovověkých dějin apod. vždy předchází příslušný úvod).

Mezi předměty uvedenými ve studijním plánu jsou jak předměty povinné, které musí absolvovat všichni studenti historie, tak předměty povinně volitelné, z nichž si budou posluchači vybírat.

Povinné a povinně volitelné předměty

Povinné předměty jsou:
 • HIA101 – Úvod do studia dějepisu 
 • HIA102 – Pomocné vědy historické 
 • HIA103 – Dějiny pravěku 
 • HIA105 – Úvod do studia středověkých dějin 
 • HIA104 – Dějiny starověku 
 • HIA107 – Úvod do dějin raného novověku 
 • HIA106 – Souhrnná zkouška ze středověkých dějin 
 • HIA108b – Dějiny raného novověku českých zemí 
 • HIA108 – Souhrnná zkouška z dějin raného novověku 
 • HIA109u – Úvod do moderních dějin 
 • HIA109b – Dějiny českých zemí v 19. století 
 • HIA109z – Souhrnná zkouška z dějin 19. století 
 • HIA112z – Souhrnná zkouška z dějin 20. století 
 • HIA114I,
 • HIA114II – Němčina I, II *
 • HIA113 – Dějiny dějepisectví 
 • HIA115 – Bakalářská zkouška 
 • HIA119I, HIA119II – Seminář k diplomové bakalářské práci I, II (povinné pouze pro jednooborové studium) 
 • HIA117 – Bakalářská diplomová práce (povinné pouze pro jednooborové studium)

* Studenti bakalářského studia oboru historie musí složit zkoušku z němčiny (navštěvovat výuku není povinné!). Pokud si němčinu zapíší jako světový jazyk (v rámci výuky Centra jazykového vzdělávání MU) a pokud složí zkoušku na jiném oboru, který ji rovněž předepisuje (např. archivnictví, etnologie), bude jim absolvovaná zkouška uznána i pro obor historie. Tito studenti a posluchači dvouoborového studia oborů historie – německý jazyk si zapíší místo němčiny adekvátní počet výběrových kursů (kódy HIB v celkové hodnotě 4 kreditů).

Povinně volitelné předměty jsou:
 • HIA106a – Středověké dějiny východní Evropy 
 • HIA106b – Středověké dějiny českých zemí
 • HIA106c – Středověké dějiny západní Evropy 
 • HIA106d – Středověké dějiny západní Evropy – Evropa vrcholného a pozdního středověku 
 • HIA108a – Dějiny raného novověku východní Evropy 
 • HIA108c – Dějiny raného novověku západní Evropy 
 • HIA109a – Dějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. – východ  
 • HIA109c – Dějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. – západ 
 • HIA112b – Dějiny Československa 20. století 
 • HIA112c – Státy a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol. 
 • HIA112d – Meziválečná Evropa. Obecné dějiny 20. stol. 
 • HIA112e – Evropa po 2. světové válce. Obecné dějiny 20. stol. 
 • HIA119I, II – Seminář k diplomové bakalářské práci I, II (pokud hodláte psát diplomovou práci z oboru historie) 
 • HIA120 – Seminář k bakalářské oborové práci 
 • HIA117 – Bakalářská diplomová práce (pokud hodláte psát diplomovou práci z oboru historie) 
 • HIA118 – Bakalářská oborová práce

Dále se k povinně volitelným předmětům řadí i tzv. výběrové kursy z historie, jejichž kód začíná písmeny HIB. V průběhu celého bakalářského studia musí posluchači za výběrové kursy získat následující počet kreditů: dvouoborové studium – 10 kreditů, jednooborové studium – minimálně 26 kreditů.

Bakalářská zkouška a bakalářské práce

Bakalářská zkouška

Ke zkoušce se může přihlásit jen ten posluchač, který získal výše předepsaný počet kreditů a vypracoval bakalářskou diplomovou práci (v případě diplomového studia) nebo bakalářskou oborovou práci (v případě nediplomového studia). Složení bakalářské zkoušky má ověřit základní znalosti dějin českých zemí, Československa a obecných dějin od raného středověku do současnosti, dále základní orientaci v dějepisectví a osvojení základů historické práce.

K bakalářské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu, a to do 30. listopadu 2018 pro lednový termín zkoušek a do 27. dubna 2019 pro červnový termín zkoušek. Zářijové termíny státní bakalářské zkoušky nebudou vypisovány!!!

Bakalářská diplomová práce

Předložení bakalářské diplomové (oborové) práce má prokázat, že bakalář je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určitý historický problém. Student má právo navrhnout téma své bakalářské diplomové (oborové) práce a požádat o její vedení příslušného učitele. 

Má minimální rozsah 70 000 znaků, je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení jejího typu (bakalářská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Zadání bakalářské diplomové práce je třeba stanovit při registraci prvního diplomového semináře, tedy zpravidla na počátku 5. semestru studia. 

Hotovou diplomovou práci ve dvou vyhotoveních student odevzdá na ústavu nejpozději v termínech do 16. prosince 2018 (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru) a do 27. dubna 2019 (pro obhajoby v červnovém termínu). Studenti rovněž zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MU.

Bakalářská oborová práce

Bakalářská oborová práce (zapisují posluchači nediplomového studia) má rozsah 27 000 znaků, je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do kroužkové vazby. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení jejího typu (bakalářská oborová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát.

Práce se odevzdává na ústavu do 11. 1. 2019 pro podzimní semestr a do 24. 5. 2019 pro jarní

 

 

 

Informace ke KOMBINOVANÉMU bakalářskému jednooborovému studiu

Studijní materiály

Dějiny dějepisectví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info