Disertační projekty

Důležitou součástí ukončení studia je obhajoba disertační práce. V disertační práci student předkládá výsledky výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně výsledků již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti.

Práce musí být k obhajobě předložena v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.

Obhájené disertační práce od roku 2016

2016

Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D.

Yugoslav-Czechoslowak Economic Relations between 1918 and 1938 year

Plný text zde.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Formování české právnické obce v letech 1861-1914 (Advokátní komory, právnické spolky a časopisy)

Plný text zde.

Mgr. Petr Bělík, Ph.D.

„Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století

Plný text zde.

Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

Vztahy Evropské unie a Kanady jako součást vnějších vztahů EU

Plný text zde.

PhDr. Radim Jež, Ph.D.

Poslední těšínští Piastovci. Knížecí rod v období renesance, manýrismu a raného baroka

Plný text zde.

Mgr. Jana Kubíčková, Ph.D.

Stavby nových katolických farních chrámů v Brně v období 1890-1935: inovace katolického milieu?

Plný text zde.

Mgr. Petra Lukešová, Ph.D.

Strakonice ve struktuře johanitského řádu v 15. století

Plný text zde.

Mgr. Jan Mařica, Ph.D.

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Plný text zde.

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

Hospodářské dějiny 20. století: Turecko a EHS v 60. letech 20. století

Plný text zde.

Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937-1947)

Plný text zde.

Mgr. Alena Vitáková, Ph.D.

Ženy v řadách čs. vojenské jednotky v SSSR v letech 1942-1945. Některé aspekty jejich přítomnosti v armádě

Plný text zde.

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D. 

Katoličtí exulanti ze zemí Koruny české v době husitské (1419-1436)

Plný text zde.

2017

Mgr. et Mgr. et Mgr. Lenka Geidt, Ph.D.

Vychovatelé v terezínském ghettu

Plný text zde.

Mgr. Jaroslav Kadlec, Ph.D.

Roman Dmowski a polský antisemitismus

Plný text zde.

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

Šlechta na jihozápadní Moravě do husitských válek

Plný text zde.

2018

Mgr. et Mgr. Ondřej Haváč

Exil a identita. Komparace českého exilu v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968

Plný text zde.

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.

Banderovci, celkové zhodnocení projevů ukrajinského nacionalismu v československých dějinách po roce 1945

Plný text zde

Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

Čeští kardinálové ve 20. století

Plný text zde.

2019

Mgr. Josef Halla, PhD.

Opozice na Slovensku v letech 1968-1969

Plný text zde.

2020

Mgr. Petr Husák, Ph.D.

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století

Plný text zde.

Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.

Politické, hospodářské a sociální postavení Židů na Moravě v průběhu třicetileté války 1618-1648

Plný text zde.

Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, Ph.D.

Studium dějin Ruska a SSSR v dílech československých historiků 1945-1989 ve vazbě k Československo-sovětským institutům a Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV

Plný text zde.

Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.

České dějepisectví v letech 1938-1945

Plný text zde.

Mgr. et Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Dědictví otců: obraz reformační přítomnosti a minulosti v nekatolických časopisech v letech 1918-1928

Plný text zde.

Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D.

Auersperská doména Nasavrky: příspěvek k formování lesní správy velkostatku v 19. století

Plný text zde.

Mgr. et Mgr. Věra Slováková, Ph.D.

Dětství a dospívání poddaných na Moravě ve druhé polovině 18. století na příkladu slavkovského panství

Plný text zde.

PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.

Česká inteligence v Bulharsku v letech 1878-1912. Život a práce českých učitelů

Plný text zde.

2021

Mgr. et. Mgr. Jana Čerminová, Ph.D.

Čechizace brněnských jižních předměstí v 1. polovině 20. století. Socio-kulturní proměna města v důsledku migrací

Plný text zde.

Mgr. Jana Černá, Ph.D.

„Podívejte se na děti!" Ideologická výchova dětí na socialistické škole mezi léty 1948-1970

Plný text zde.

Mgr. Martin Drozda, Ph.D.

Vesnická obec mezi osvícenstvím a zrušením poddanství na příkladu privátních statků olomoucké kapituly

Plný text zde.

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Apoštol demokracie. Proměny mýtického obrazu Edvarda Beneše v době jeho aktivního politického působení

Plný text zde.

Mgr. et. Mgr. Hana Krutílková, Ph.D.

Pionýrky v politice. Ženy ve strukturách politických stran na Moravě do roku 1914

Plný text zde.

Mgr. et. Mgr. Ludmila Luňáková, Ph.D.

Sváteční dny v knížecích Čechách aneb K úloze církevních svátků při veřejných událostech

Plný text zde.

Mgr. Bc. Adam Pálka, Ph.D.

Martin Lupáč z Újezda: osobitý myslitel doby interregna a Jiřího z Poděbrad

Plný text zde.

Mgr. Anna Pečinková, Ph.D.

Reformace v Jihlavě (1522-1628): aktéři a projevy konfesionalizace v městském prostředí

Plný text zde.

Mgr. Jan Škvrňák, Ph.D.

Budování šlechtických dominií ve 13. a v první polovině 14. století

Plný text zde.

Mgr. Martin Vitko, Ph.D.

„Prví v boji – prví v práci!“ Zväz slovenských partyzánov v rokoch 1945-1948

Plný text zde.

Disertační projekty s počátkem řešení v AR 21/22

Mgr. Petra Černá

Alfréd Fuchs v kontextu české katolické publicistiky a esejistiky

Mgr. Václav Daněk

„Nejlepší mládež Velkoněmecka?“ Organizace Hitlerjugend v českých zemích (1938–1945)

Mgr. Nataliia Hrechana

Obraz Turka a kulturní identita v Rzeczypospolité v období polsko-tureckých válek

Mgr. Lucie Machalová

Svět šlechtičny v pozdním středověku

Mgr. Jozef Mário Matiaško

Litovské veľkokniežatstvo na prelome 15. a 16. storočia

Mgr. Mikuláš Netík

The Third Crusade through the Eyes of a Certain Austrian Cleric: So-Called Ansbert and the Idea of a Pilgrimage to the Holy Land in the Roman-German Empire in the Waning 12th Century

Mgr. Petr Steiner

Aristokrat na konci monarchie: Hugo Kálnoky a František Josef II. Silva-Tarouca

Mgr. Dana Vedra

Sociální a hospodářské aspekty vnitřního odsunu obcí na Drahansku na Moravě a jeho důsledky (1940–1960)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info