Církevní dějiny

Projekt Inovace magisterského studia historie na FF MU

 

Projekt „Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU“ je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast 7.2.2). Jeho cílem je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů magisterského studijního programu historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to prostřednictvím rozvoje magisterské specializace „Církevní dějiny“ a podpory ostatních pěti magisterských specializací.

V rámci projektu dochází ke strukturálním i obsahovým změnám ve výuce: jsou vytvářeny nové kurzy, vydávány nové studijní publikace, je rozvíjena e-learningová podpora studia a realizovány domácí i zahraniční exkurze a intenzivní modulová výuka. Studium je dále rozšířeno o nabídku kolokvií, speciálních kurzů a vícedenních diskusních fór s profesory ze zahraničních univerzit. Rozšiřuje se zázemí pro studium: vybavení knihovny o počítače, nové knihy a zahraniční odborné časopisy. Projekt je realizován v partnerství s Centrem pro studium demokracie a kultury a podílejí se na něm odborníci z FF i jiných fakult MU, jakož i odborníci z jiných univerzit a vědeckých pracovišť v ČR i zahraničí.

Díky realizací projektu dochází k následujícím změnám:

  • rozvíjí se nová specializace (církevní dějiny), která dosud není na filosofických fakultách v ČR etablována

  • rozvíjí se spolupráce s jinými fakultami v rámci MU, s jinými univerzitami, i se zahraničními odborníky

  • je kladen důraz na interdisciplinární zaměření absolventů

  • zkvalitňuje se selektivnost magisterského programu

  • dochází k překročení tradičního rozdělení magisterského studia historie podle chronologického principu (středověk - raný novověk - moderní dějiny), a tudíž k orientaci studentů v problémech napříč jednotlivými obdobími

  • intenzifikuje se výuka díky rozšíření nabídky základních a výběrových kursů o multidisciplinární kolokvia, diskusní fóra se zahraničními profesory, e-learningovou oporu kurzů, speciální kurzy, domácí i zahraniční exkurze, modulovou výuku, jazykovou přípravu aj.

  • prohlubuje se spolupráce Historického ústavu FF MU s Centrem pro studium demokracie a kultury, jež se dlouhodobě zaměřuje na problematiku církevních dějin

Projekt je realizován v letech 2011–2013.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info